S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid.

Ymgyrch

Diwrnod lansio’r ymgyrch yn Ysgol Henllan

CAMAU BACH, NEWID MAWR

YMGYRCH YSGOLION CYNRADD FFIT CYMRU 2019

Fysech chi’n hoffi gweld gwahaniaeth yn ymddygiad plant eich ysgol chi?

Mae un o bob pedwar plentyn pedair i bump oed yng Nghymru yn ordew – mae hyn yn uwch nag unrhyw ranbarth yn Lloegr.

Rydym yn gwybod bod dros 80% o’r rhai sy’n ordew yn bedair neu’n bum mlwydd oed yn aros yn ordew . Mae plant sydd dros eu pwysau yn datblygu cyflyrau ac afiechydon sydd fel arfer yn cael eu cysylltu ag oedolion, er enghraifft diabetes Math 2.

Yn cyd-fynd a chynllun ‘Ysgolion Iach’ Iechyd Cyhoeddus Cymru, gobaith Ymgyrch Ysgol FFIT Cymru 2019 yw helpu i ddod a’r ffigyrau yna i lawr trwy gyd-weithio gydag ysgolion cynradd trwy rannu gwybodaeth am sut i fyw bywyd iach drwy gymryd camau bychan all wneud gwahaniaeth mawr yn yr hir-dymor.

Yn ôl adroddiad ‘Pwysau Iach, Cymru Iach (Llywodraeth), fe ddylai pob plentyn gael y dechrau gorau mewn bywyd gyda mwy o gymorth ar gyfer y blynyddoedd cynnar a mae 88% o Gymry a holwyd gan y Llywodraeth fel rhan o’r adroddiad yn cytuno y dylai ysgolion ddysgu mwy i blant am sut i fyw bywyd iach. Mae Ymgyrch FFIT Cymru yn gobeithio cefnogi y datganiad hwn.

Rydym ni’n annog disgyblion yn y blynyddoedd cynnar i gael arferion iach yn ystod darllediad y gyfres.  Y nod hir dymor yw y byddai’r ysgol yn fodlon parhau gyda gweithgaredd iach FFIT Cymru.

GWEITHGAREDDAU POSIB

Os ydych chi eisiau cymryd rhan, beth am wneud gweithgareddau sy’n hybu bwyta’n iach a bod yn egnïol yn eich ysgol dan frand FFIT Cymru yn ystod cyfnod darlledu y gyfres ar S4C.

  • annog cynllun ‘Milltir y Dydd’ (‘Daily Mile’);
  • gwers goginio iach syml (opsiwn mynd i gartref disgybl at y rhieni a’r plentyn yn cael cwcio rhywbeth syml adref),
  • hybu bocs bwyd iach – cynnig syniadau ar beth i’w roi ynddo;
  • cynnal siop yn yr ysgol yn gwerthu ffrwythau (gyda brand FFIT Cymru);
  • annog i yfed mwy o ddŵr tap;
  • ymarferion syml i neud ar yr un amser bob dydd e.e ysgwyd y corff neu ioga syml;
  • addysgu disgyblion ynglŷn â chynnal pwysau iach;
  • amseroedd penodol ar gyfer gweithgaredd corfforol bob dydd mewn ysgolion cynradd;
  • annog disgyblion i gerdded neu beicio i’r ysgol;
  • annog disgyblion gael dweud eu dweud ynglŷn â gwneud eu hysgolion yn iachach a holi’r plant am syniadau.

Cliciwch i lawrlwytho mat bwyd

ADNODDAU

Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru

Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy (PDF)

10 Cam i Bwysau Iach

Trywydd Anser Sgrîn a Chwarae Tu Allan (PDF)

Iechyd a Lles (PDF) 

CEFNOGAETH

Mae ymgyrch hon gydag arweiniad gan Sioned Quirke, dietegydd FFIT Cymru a chyfrannydd adroddiad diweddar y Llywodraeth ar or-dewdra ‘Pwysau Iach Cymru Iach’ a lawnswyd fis Ionawr. Mewn partneriaeth gyda  Iechyd Cyhoeddus Cymru – ymgyrch Ysgol Iach ac ymgyrch ‘Pob Plentyn’.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd