S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Arweinwyr

Bronwen Price

“Dwi’n teimlo mor anghyfforddus yn fy nghroen fy hun ar y funud. Dwi’n edrych yn y drych ac mae ‘na gasineb yna. Dwi ishio teimlo’n fwy hyderus, a dwi’sho bod yn iachach a colli’r pwysa’ lockdown!”

Mae Bronwen sydd yn 26 oed yn hyfforddi fel Meddyg Teulu ar hyn o bryd ac yn credu ei bod wedi rhoi pwysau ymlaen wedi iddi ddarganfod cyris yn y Brifysgol.

Wedi i’r pandemig Covid-19 gyrraedd, mae hi wedi rhoi mwy o bwysau ymlaen. Wedi diwrnod hir yn gwaith, mae hi’n tueddu i ‘treatio’ ei hun gyda bwyd.

Eleni, mi fydd Bronwen yn dilyn cynllun FFIT Cymru gyda chymorth ei mam wrth i’r ddwy geisio colli pwysau.

“Dw i’r mwya’ trwm dw i ‘di bod erioed ac angen newid.” Meddai “Dw i ‘di cyrraedd pwynt lle dw i ddim yn ffitio dim o’r dillad dw i’n caru eu gwisgo. Dwisio teimlo’n ddel eto!”

Cynllun Bronwen

Dylan Humphreys

“Dwi wedi colli pwysa’ ers dalwm, ond geshi broblemau iechyd am bo’ fi di colli pwysa y ffordd anghywir.”

Mae Dylan yn berchen ar gwmni contractio, yn 47 oed yn byw yn Rhosgadfan gyda’i wraig a 3 o blant. Dydi Dylan erioed wedi mwynhau gwneud ymarfer corff, nac yn un am goginio, heblaw am oven chips a chicken kiev neu unrhyw beth sy’n mynd i’r microwave! Ar hyn o bryd, mae Dylan angen colli pwysau er mwyn hwyluso llawdriniaeth.

Mae’r teulu wrth eu bodd bod dad yn un o arweinwyr FFIT Cymru eleni ac yn ei gefnogi 100%.

“Os fasa ni’n gweld Dad yn byta Kit Kat ne rwbath ar y slei fasa ni’n gneud iddo fo neud 10 lap rownd cae!!”

Cynllun Dylan

Leah Owen-Griffiths

“Dwi angen colli pwysau a dwi ishe teimlo’n iach. Dwi ‘di colli fy ffordd yn ofnadwy yn ystod y cyfnod clo a dwi angen help. Dwi’n teimlo s’dim cymhelliant da fi ragor i lwyddo ond dwi ishe gneud fy ngore. Bydd cael mewnbwn gan y tri arbenigwr a bod yn ran o deulu FFIT Cymru yn golygu popeth i fi.”

Athrawes gynradd yn Porth yw Leah sy’n byw yn Ffynnon Taf, ger Caerdydd. Fe drodd Leah yn 40 mis Ionawr ac felly eisiau’r flwyddyn yma fod y flwyddyn mae hi’n colli pwysau o’r diwedd.

Gwendid Leah yw bwyd melys – mae hi’n caru siocled, bisgedi a chacennau. Ers colli ei thad yn 2018, mae hi wedi troi at fwyd fel cysur.

Tydi Leah ddim yn credu ei bod hi wedi llwyddo i golli pwysau yn y gorffennol ac mae datblygiadau poenau cefn diweddar wedi ei rhwystro rhag gwneud tasgau syml o gwmpas y tŷ bellach.

Er hynny, mae hi’n gobeithio y bydd FFIT Cymru yn cael dylanwad da ar ei gwr a’r plant hefyd.

“Dwi’n berson penderfynol iawn, sydd wedi blasu llwyddiant. Ond am ryw reswm, dwi methu llwyddo i golli pwysau, ac erbyn hyn dwi angen help.”

Cynllun Leah

Lois Morgan-Pritchard

“Mae colli pwysau yn anoddach na dysgu cerdded eto! Dwi wedi colli’n hunan-hyder a dwi’n cuddio o dan ddillad llac, yn defnyddio geiriau negyddol am fi fy hun. Dwi isho bod ar FFIT Cymru achos dwi isho’n hunan hyder yn ôl ac efo help yr arbenigwyr, a Chymru gyfan tu ôl imi, dwi isho hefyd arwain pobol eraill” 

Mae Lois yn  berchen ar gwmni harddwch ei hun, yn 33 ac yn byw gyda’i gŵr a dau o blant yn Y Ffôr. Yn ôl yn 2009 ar noson allan, fe aeth Lois yn barlysedig o’i chanol i lawr a chredir mai cyflwr prin Guillain-Barre Syndrome a gafodd hi. Wedi’r digwyddiad, roedd Lois yn benderfynol iawn o gerdded eto, ac fe lwyddodd i wneud 2 flynedd yn ddiweddarach.

Bellach, mae ganddi 2 o blant ifanc ac eisiau bod yn ffit ac yn iach er ei lles nhw hefyd.

“Dwi’n dechrau diet bob dydd Llun yn ddi-ffael, mae’r gŵr wedi laru arnai achos dwi di neud pob diet dan haul – you name it I’ve done it.”

Cynllun Lois

Siôn Huw Davies

“Dwi’n gwybod bod rhaid i mi wneud rhywbeth cyn ei bod hi’n rhy hwyr. Dwi’n dda iawn am neud esgusodion…mi wna’i o ‘yfory’, ma’ bob dim yn digwydd ‘fory’. Ma’n hen bryd imi gael y meddylfryd iawn a dyna pam dwi’n gneud FFIT Cymru, mae’n gyfle euraidd i neud o yn iawn ac y ffordd cywir.”

Pennaeth Adran y Gymraeg ydi Siôn Huw sy’n 50 oed ac yn byw ym Mhrestatyn gyda’i wraig a tri o blant.

Mae Siôn yn cyfaddef i fwyta emosiynol – dim ots be’ ydi’r emosiwn! Dechreuodd yr arferion gwael nol yn y Brifysgol Bangor wrth iddo gychwyn bwyta bwyd cyfleus yn rheolaidd.

Mae Siôn yn teimlo’n anghyfforddus am ei hun ym mhob agwedd gorfforol. Mae eisiau i FFIT Cymru roi’r cyfle yma iddo golli pwysau ar gyfer ei hun a’i deulu.

Cynllun Siôn Huw


Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd