S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Arweinwyr

Nic Davies

Mae Nic yn ddyn teulu mawr ac wrth ei fodd yn treulio’i benwythnosau gyda’i feibion; eu gwylio nhw’n chware rygbi, defnyddio eu tocyn tymor teulu ym Mharc y Scarlets neu’n mynd lawr i aros yn y garafan yn Ninbych-y-Pysgod.

Y plant ydi un o’r prif resymau iddo ymgeisio ar gyfer FFIT Cymru. Mae eisiau gallu bod yn ffit i chwarae gyda nhw a gosod esiampl dda iddyn nhw – “fi moyn bod yn Fit Father, dim Fat Father!”

Yn ei swydd pob dydd mae’n gweithio fel nyrs plant yn Ysbyty Glangwili – “fi wedi gweithio i’r NHS ers 16 years – fi’n helpu pobl bob dydd – y plant a’r teulu, ond mae angen help arna i nawr!”
Mae’n dweud bod ei gydweithwyr a’r meddygon wedi bod yn dweud wrtho golli pwysau.

Arferai Nick chwarae rygbi 2-3 gwaith yr wythnos ac roedd yn dipyn o hync yn ei ddydd yn ôl ei wraig. Ers cael plant mae ei flaenoriaethau wedi newid ac ers rhoi’r gorau i chwarae rygbi mae wedi magu pwysau. Nyrs llawfeddygol ydi Leah ei wraig ac yn rhinwedd eu swyddi yn gweithio shifftiau mae’r ddau’n dueddol o ddewis “take-aways” a phrydau parod sy’n hawdd eu coginio. Mae Nic yn cyfaddef ei hun “Fi’n gwbod bod e’n rong! – fi’n neud gormod o esgusodion trwy’r amser”.

Mae Nic eisiau newid ei agwedd at ymarfer corff hefyd ac eisiau “moyn” neud yn lle “gorfod” gwneud.
Mae cymuned glos iawn ym Mhenygroes (Llanelli) ac mae ganddo nifer o ffrindiau yn cynnwys bois y clwb rygbi fydd yn ei gefnogi ar FFIT Cymru.

Cynllun Nic

Judith Owen

Arferai Judith nofio dros ogledd Cymru ac yn ei harddegau roedd hi’n hyfforddi gyda tîm hoci Cymru.

Ers 20 mlynedd mae hi wedi bod yn dioddef o’r clefyd Crohn’s. Mae ei thad a’i brawd yn dioddef o gyflwr tebyg ond does dim triniaeth ar ei gyfer. Dros y blynyddoedd mae Judith wedi cael sawl llawdriniaeth i helpu’r cyflwr ac mae hi bellach yn defnyddio bag ileostomi.

Mae Judith yn wraig i Rhys ac yn fam i Neli a mam faeth i Kieran. Bu trwy amser caled pan yn ceisio beichiogi gan fynd trwy 3 triniaeth IVF. Doedd ei chorff ddim yn cynhyrchu wyau felly roedd hi’n ffodus o gael ei chwaer fel rhoddwr ŵy. Cafodd Neli ei geni ac roedd Judith a Rhys ar ben eu digon. Roedd Judith yn gwybod na fyddai hi’n gallu cael plentyn arall yn naturiol felly penderfynodd Judith a Rhys faethu Kieran.

Mae Rhys a Kieran yn gwneud dipyn o ymarfer corff gyda’i gilydd. Mae Rhys yn cystadlu mewn rasys ‘Ironman’ ar draws y wlad ac mae’r teulu oll yn mynd i’w gefnogi. Judith wnaeth annog Rhys i neud mwy o ymarfer corff. Mae hi bellach eisiau dechrau gwrando ar ei chyngor hi ei hun.

Mae Judith yn teimlo ei bod wedi colli ei hyder dros y blynyddoedd rhwng pob dim ac mae hi wedi cael digon o ddefnyddio ei salwch fel esgus ei bod methu gwneud ymarfer corff. Mae hi’n gwybod mai’r cyngor meddygol ydi iddi wneud mwy o ymarfer corff a dyma un o’r prif resymau iddi ymgeisio ar gyfer FFIT Cymru.

A hithau’n Bennaeth yn Ysgol Foel Gron, Mynytho mae Judith hefyd eisiau gosod esiampl dda i’w disgyblion ac ysbrydoli pobl eraill sy’n dioddef o glefyd Crohn’s i beidio bod yn segur. Mae hi hefyd newydd gael diagnosis o epilepsi ac mae hi’n benderfynol o gael corff ffit ac iach fydd yn ei helpu hi i fyw gyda’r cyflyrau hyn.

Cynllun Judith

Mathew Thomas

Mae Mathew yn gymeriad hwyliog iawn ac yn gwneud llawer o waith cymunedol yng Ngaerwen. Mae’n weithgar gyda’r clwb pêl droed lleol ac yn trefnu llawer o ddigwyddiadau i godi arian i elusennau. Mae’n byw gyda’i wraig a 3 o blant bach ac mae ganddo gwmni cynnal a chadw ei hun. Arferai chwarae llawer o rygbi yn ei ddydd arweiniodd iddo gael ei ddewis i hyfforddi gyda tîm Cymru. Yn anffodus cafodd ddamwain ar noson allan gan dorri ei ffêr a’i arddwrn a bu’n rhaid iddo roi’r gorau i chwarae rygbi.

Treuliodd 12 mis yn y carchar yn y gorffennol ac mae’n teimlo bod y 12 mis yna wedi newid ei fywyd am y gorau. Mae carchar wedi ei helpu i ddod allan o le drwg yn ei fywyd. Arferai dreulio amser gyda’r criw ‘anghywir’ ac yn aml yn cael ei hun mewn i drafferthion ar y penwythnosau ar ôl cael diod. Erbyn hyn mae ei fywyd o yn cylchdroi o gwmpas ei blant a’i deulu ac mae wastad yn barod ei gymwynas i unrhyw un.

Tydi bwyta’n iach ddim yn dod yn hawdd iddo a tydi o ddim yn rhy hoff o lysiau na salad fel gweddill ei deulu. Mae’n mwynhau bwyta byrbrydau gyda’r nos wrth wylio’r teledu ac yn gallu bwyta pot o pringles yn hawdd iawn iddo’i hun. Ei wraig lwyddodd i’w berswadio i ymgeisio ar gyfer FFIT Cymru (Fat Club Cymraeg yn ôl hi).

Cynllun Mathew

Catherine Lewis

Mam ifanc 19 oed ydi Catherine ac mae hi’n byw yng Nghaernarfon gyda’i phartner Jac sy’n 21 oed. Mae ganddi ferch ddyflwydd oed o’r enw Olivia ac mi wnaeth Catherine a Jac gyfarfod 3 mis ar ôl iddi roi genedigaeth i Olivia.

Dros y Nadolig llynedd mi wnaeth Catherine a Jac ddyweddio ond tydi Catherine methu meddwl am ffrog briodas eto gan ei bod eisiau colli pwysau cyn cychwyn chwilio am ffrog briodas. Mae hi eisiau edrych yn dda ar ei diwrnod mawr. “Dwisio edrych yn beautiful”

Tydi hi erioed wedi bod ar noson allan gyda’i ffrindiau gan ei bod yn poeni am y ffordd mae hi’n edrych. Byddai wrth ei bodd cael mynd allan gyda’i ffrindiau. “Dw i ddim yn licio mynd allan o’r fflat os nad oes rhaid i mi. Dw i jest isio gwisgo fyny, cael laff a jangl efo ffrindiau ac ella dawnsio ddiwedd noson”

Byddai Catherine hefyd yn hoffi i rywun ddangos iddi sut i goginio bwyd iach. Mae hi’n teimlo eu bod nhw angen mwy o amrywiaeth yn y bwyd maen nhw’n fwyta fel teulu. Ar y funud maen nhw’n dueddol o fwyta yr un pethau sef lobsgows a sbageti bolones . Byddai hyn o fudd i Olivia gan ei bod hithau yn magu pwysau ac mae Catherine yn poeni amdani.

Mae Catherine eisoes wedi colli 1 stôn 3 pwys gyda grŵp colli pwysau yn y gorffennol ond wedi dathlu’r llwyddiant yma trwy fwyta.

Tydi hi ddim yn ffan mawr o ymarfer corff ond mae hi’n teimlo ei bod yn amser iddi ddechrau symud a chael rhywun i’w gwthio i wneud rhywbeth.

Mae Catherine wedi rhoi ei bryd ar fynd i’r coleg ym mis Medi i neud cwrs harddwch ond mae hi’n poeni am gael yr hyder i wneud hyn. Ei breuddwyd fyddai rhedeg salon harddwch ei hun rhyw ddydd.

Cynllun Catherine

Leon Welsby

Mae Leon yn berson llawn hiwmor ac wedi brwydro gyda’i bwysau ers yn ifanc iawn. Ynghanol yr wythnos mae’n dueddol o ddeffro a gadael y tŷ heb frecwast. Weithiau tydi o ddim yn bwyta cinio chwaith ac erbyn cyrraedd adref mae’n llwgu ac yn bwyta sothach wrth baratoi ei swper.

Mae’n gweithio i’r Urdd ac mae’n dweud bod ei sefyllfa wedi gwaethygu ers iddo symud swyddfa o Ganolfan Y Mileniwm i Ysgol Llanhari. Pan oedden nhw’n gweithio ym Mae Caerdydd arferai criw mawr o’r Urdd fynd am dro o gwmpas y bae bob amser cinio. Erbyn hyn mae’n haws ganddo aros wrth ei ddesg yn y swyddfa newydd.

Yn y gorffennol mae Leon wedi bod yn dilyn Slimming World.Rhoddodd y ffidil yn y to ar ôl iddo golli 2 stôn ond aeth ei ffrind ymlaen i golli 7 stôn. Ma hi’n parhau i’w annog i gario ymlaen.

Cafodd ei fam drawiad ar y galon a hithau ond yn 39 oed. Ma hi wedi colli pwysau ers hynny ac yn gwylio’r hyn mae hi’n fwyta. Mae ganddyn nhw hyd yn oed ‘treadmill’ yn y lolfa. Mae ei fam yn poeni am bwysau Leon.

Mae Leon yn dipyn o ffan o Harry Potter a Steps! “Dyw e ddim yn proper night out os na dw i wedi cael dawnsio i Steps!!”

Mae Leon yn hoff iawn o ‘roller coasters’ ac ar drip i Sbaen bu’n rhaid iddyn nhw ei atal rhag mynd ar reid gan nad oedd yn ffitio yn y sedd. Roedd hyn yn drobwynt iddo ond mae’n benderfynol o ddychwelyd yn ôl yno ym mis Awst a’i darged ydi medru ffitio yn y sedd.

Cynllun Leon


Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd