S4C

Navigation

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid.

Arweinwyr

Ruth Evans

“No way fi’n mynd i pwll nofio a gwisgo swimsuit!”

Mam sengl i Carys, Nia a Megan (efeilliaid 18 oed a 15 oed) o Llanllwni yw Ruth Evans. Mae ei ffrindiau a’i chwaer yn awyddus iddi gael dyn newydd, ond ar hyn o bryd, d’yw Ruth ddim digon hyderus, a ddim yn hapus hefo’r ffordd mae hi’n edrych.

Mae Ruth wedi cael mwy na digon ar fod “yr un tew” wrth fynd ar dripiau a gwyliau hefo’i ffrindiau. Mae hyd at 11 ohonynt yn mynd fel arfer, ac yn ôl Ruth hi ydi’r un mwyaf.

Y prif rwystr i Ruth yw ei chlun hi. Mae’n dioddef poenau ar ôl bod yn cerdded – yn enwedig ar arwyneb caled. Mae’n teimlo fod angen iddi wella’r cyhyrau cyn gynted â phosib gan ei fod wedi’i hatal rhag gorffen cynllun “Couch to 5k” yn y gorffennol.

Teimlai Ruth ei bod wastad wedi brwydro gyda’i phwysau – a bod hyn wedi gwaethygu ar ôl yr ysgariad. Erbyn hyn fodd bynnag, mae’n fwy na pharod i fynd amdani, a hynny’n enwedig gan fod y merched yn hŷn.

Dechreuodd chwarae golff yn 2019, ond fel mae’n cyfaddef – “I got the gear but no idea!” Mae’n frwdfrydig i fynd i chwarae’n fwy aml, ac i edrych yn “tidy” yn ei dillad golffio wrth gwrs!

Erbyn hyn, mae hi’n ysu i gael trefnu gwyliau tramor hefo’r merched, felly’n gobeithio cael yr hyder i wneud hyn (a gwigo swimsuit!) ar ddiwedd cynllun FFIT!

Cynllun Ruth

Kevin Jones

“Dangos i’r pobl sy’n gwylio’r rhaglen fod Kev ‘mawr’ yn medru troi’r afiechyd o gwmpas, er llês y dyfodol.”

Yn wreiddiol o ardal Caernarfon, mae Kevin Jones bellach yn byw yn Rhuthun hefo’i wraig Pam. Rhyngddynt mae 8 o blant ganddynt, a mae tri ohonynt yn byw gyda’r cwpl ar hyn o bryd. Ail wraig Kevin yw Pam a nawr yw’r amser cywir iddo newid ei fywyd ac ysbrydoli eraill i wneud yr un peth.

Mae Kevin yn teithio’n aml iawn hefo’i waith fel Radiograffydd ac Arweinydd Gwasanaethau Meddygol Prydain ac Iwerddon – ac yn gallu bwyta o leiaf 4 bar siocled pan mae ar y lôn!

Y prif reswm dros golli pwysau yw i gael gwared ar ei Diabetes Math 2. Mae ei diabetes wastad wedi bod i fyny ag i lawr, ac y llynedd llwyddodd i wrthdroi’r clefyd. Fodd bynnag ar ôl gwobrwyo ei hun ar ei lwyddiant, daeth y clefyd siwgr yn ei ôl, ac erbyn hyn mae eisiau cael gwared ohono unwaith ac am byth! Mae wedi gaddo i Pam ei fod am wneud rhywbeth ynghylch â’r sefyllfa ac mae’n benderfynnol o gadw at ei air.

Mae’n cyfaddef ei hun ei fod yn teimlo’n dipyn o “hypocrite” pan yn dweud wrth ei gleifion diabetic i golli pwysau, ac yntau hefo’r clefyd ei hun!

Ma’en teimlo hefyd fod bod dros ei bwysau yn ei rwystro rhag gwneud llawer o weithgareddau ac felly yn colli allan ar brofiadau pan mae ar ei wyliau. Hoffai allu mynd allan i gerdded hefo’i ffrindiau a gwneud mwy o weithgareddau awyr agored. Mae wedi trio pob math o ddeiet gwahanol yn y gorffennol, ond erbyn hyn mae angen hwb i stopio Pam a’r teulu rhag poeni am ei iechyd.

Uchelgais Kevin erbyn diwedd y Cynllun, yw gallu gwrthdroi’r Clefyd Siwgr unwaith ac am nyth – ac i fynd ar Zipline!

Cynllun Kevin

Elen Rowlands

“Dwi isho trawsnewid fy mywyd cyn mynd i Awstralia …”

Mae’r deintydd ifanc o Ruthun am fynd i deithio a gweithio yn Awstralia  o fis Medi, 2020 ymlaen – ac erbyn hynny, mae hi’n gobeithio byw bywyd iachach, a cholli pwysau yr un ffordd.

Graddiodd Elen yn 2019 o’r Brifysgol ym Mirmingham – ac ers hynny bu’n gweithio mewn Deintyddfa yn ardal Wrecsam. Mae’r oriau’n hir, ac mae’n golygu lot o waith eistedd i lawr.

Er ei bod yn lyseiuwraig, mae’r cyfaddef nad yw’n bwyta’n iachus o gwbl. Mae’r ffaith ei bod yn gweithio oriau anghymdeithasol yn golygu ei bod yn snacio ac yn cudd-fwyta trwy’r amser. Unwaith, prynodd 15 bar siocled a’u cuddio’n glove compartment y car rhag i neb eu gweld!

Un parti mawr yw’r penwythnos i Elen! Mae hi wrth ei bodd yn cymdeithasu ag yn mwynhau mynd allan am fwyd a drincs hefo ffrindiau – dim ots beth yw’r esgus, mi fydd Elen yno! Ond yn amlach na pheidio, mae’n digalonni wrth chwilio am rywbeth newydd i’w wisgo, gyda’r hyder yn prysur ddiflannu.

Arferai fwynhau bocsio ar un adeg – ond erbyn hyn mae ei ffrind a’i phartner bocsio wedi symud cartref, gyda’r brwdfrydedd am focsio, wedi hen fynd.  Yr unig beth mae Elen eisiau mewn gwirionedd, ydi cyfaill neu gwmni, i fynd hefo hi i’r ganolfan hamdden.

Mae Elen yn byw hefo’i mham a’i brawd yn eu cartref teuluol yn Rhuthun – a gyda’i mham yn gweithio fel Meddyg Teulu lleol, mae’r ddwy wedi cytuno’r byddent yn dilyn y Cynllun Bwyd gyda’u gilydd.

Gyda Elen yn bwriadu mynd i Awstralia fis Medi, mae’n sicr angen angen dod o hyd i’w hyder cyn mynd!

Cynllun Elen

Iestyn Owen Hopkins

“Collais 8 stôn ar gyfer fy mhriodas – ond wedi rhoi 7 stôn nôl ers hynny!”

Athro mewn ysgol gynradd yw Iestyn Owen-Hopkins. Mae’n wreiddiol o Gaernarfon ond bellach yn byw yn Llanrhymni gyda’i ŵr cefnogol tu hwnt, Emyr. Dros y blynyddoedd diwethaf mae Iestyn wedi bod ar sawl deiet gwahanol, ac mae ei bwysau wedi bod i fyny ac i lawr. Collodd 8 stôn erbyn ei briodas, ond rhoddodd 7 stôn nôl ‘mlaen yn fuan wedi hynny. Mae’n cyfaddef ei hun nad yw’n gallu sticio i’r deiets ond mae’n benderfynol o osgoi’r cylch dieflig y tro hwn!

Mae’n cyfaddef mai’r hyn mae’n ei wneud fwyaf yw gorfwyta a cudd-fwyta. Hynny yw, mae’n aros tan fod Emyr wedi gadael y tŷ cyn mynd lawr i’r siop i nôl ‘snacs’ – fel nad yw Emyr ddim callach! Mae o eisiau help i ddod i wraidd y broblem o orfwyta a cudd-fwyta, yn ogystal â deall pam nad yw’n medru glynu at unrhyw ddiet o gwbl.

Yn ogystal â bod yn athro mewn ysgol gynradd yng Nghaerffili, mae Iestyn yn rhedeg busnes canhwyllau i gadw’i hun yn brysur. Rhwng rhannu ei amser rhwng ei fusnes a dysgu, arferai Iestyn fwynhau rhedeg. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi rhedeg marathon Llundain. Er hynny nid yw wedi gwneud rhyw lawer o redeg ers tro, felly mae’n awyddus iawn i ail-gychwyn a hefyd dysgu sut i godi pwysau!

Nid yw’n bwyta brecwast ,ac fel arfer mae’n mynd i siop leol i gael ei ginio. Felly mae o angen trefn gwell o ran ei gynllun bwyd a sicrhau ei fod yn gwneud amser i baratoi ei ginio a brecwast bob bore!

Mae Emyr yn awyddus i Iestyn golli pwysau a hynny er mwyn bod yn iachach. Mae’n barod i ddilyn y cynllun hefo Iestyn ac i’w helpu mewn unrhyw ffordd bosib. Gall Iestyn fod yn reit emosiynol ar brydiau wrth sôn am ei bwysau, ond mae’n fwy na pharod i ddechrau ar ei siwrnai a chael cymorth i wybod beth (a faint) i’w fwyta.

Mae’n sylwi ei fod wedi dad-wneud yr holl waith caled wnaeth i golli’r pwysau ar gyfer ei briodas, felly mae’n benderfynol iawn o gael y canlyniad gorau bosib ar ddiwedd y cynllun hwn.

Cynllun Iestyn

Rhiannon Harrison

“Dwi hanner y ddynes o’ ni – ond dwbwl y seis”

Daw Rhiannon Harrison o Aberystwyth, ac mae’n byw yno gyda’i phartner Gethin a’u meibion Harry a Iago (6 oed a 1 oed). Flwyddyn nesaf, bydd hi’n 30 oed, ac felly eisiau trio’i gorau i golli pwysau a chael yr hyder a arferai fod ganddi, yn ei ôl. Ar hyn o bryd mae ar gyfnod mamolaeth (o’i swydd arferol fel athrawes lanw), ac mae hefyd yn rhedeg cwmni brownies siocled ei hun, o’r enw ‘Pwdin’.

Mae’n cydnabod fod ganddi ddiffyg hyder, ac angen help hefo hyn – hynny’n enwedig gan ei bod yn awyddus i fynd nôl i weithio fel athrawes llawn amser ac i ddatblygu ‘Pwdin’ ymhellach. Mae hefyd yn sylwi bod ei diffyg hyder yn ei dal nôl rhag gymdeithasu’n aml.

Yn y gorffennol roedd Rhiannon wrth ei bodd mynd i’r ystafell ffitrwydd, ond mae’r diffyg hyder wedi effeithio’n fawr ar hyn. Yr unig weithgareddau mae’n ei wneud bellach yw dosbarthiadau nofio hefo Iago neu ychydig bach o bêl-droed hefo Harry.

Mae Gethin yn iawn fod Rhiannon wedi ymgeisio eleni, a’i bod yn rhoi ei hun gyntaf am unwaith. Mae’r ddau’n benderfynol o golli pwysau hefo’i gilydd ac i osod esiampl i’r hogia’ ar sut i fyw’n iach.

Y prif beth i Rhiannon yw cael ei hyder nôl a bod y person a arferai fod Mae’n gwybod yn iawn ei bod wedi colli’r ffordd, ac wedi cael llond bol o deimlo fel hyn.

Erbyn diwedd y cynllun mae’n gobeithio colli pwysau ac ennill hyder i fynd nôl i’r ysgol yn mis Medi fel athrawes llawn amser – ac hefyd i gymdeithasu mwy!

Cynllun Rhiannon


Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?

Gwefan Newydd